Profeten Muhammad (saaws)`s födelse var en barmhärtighet för hela mänskligheten, han var en vägledning, han väckte sovande hjärtan, förde med sig hopp och förklarade vad den riktiga meningen med livet är. Han kämpade mot okunnighet, missförstånd, orättvisa och för människors lika värde, han var helt klart ljuset i mörkret.

Alla vi muslimer påstår att vi älskar vår Kära Profet. Frågan är; hur vet man att detta påstående är tomma ord eller att det verkligen kommer från hjärtat? Svaret är ganska enkelt och kan vara i form av följdfrågor;

  • Hur återspeglas denna kärlek i ditt vardagliga liv?
  • Hur mycket vet du om din älskade profet
  • Hur mycket av det du lär dig och hör om honom tillämpar du i ditt beteende gentemot andra medmänniskor

Det är viktigt att veta att vår tro endast blir fullständig när vår kärlek för Muhammad (saaws) är större än kärleken för oss själva, vår familj och alla andra människor. Det är genom denna kärlek som vi kan uppleva trons sötma.

Profeten (saaws) sade: “Vem som helst som har tre egenskaper får smaka trons sötma: Att han älskar Allah och Hans sändebud mer än han älskar någon annan, att han älskar andra för Allahs skull och att han fruktar att återvända till otro och kofr, efter det att Allah har räddat honom från det på samma sätt som han fruktar att bli kastad in i helveteselden”.

Graden av denna kärlek visar på hur pass troende en person är. Ett av villkoren för att Allah ska acceptera våra handlingar är att dem ska vara uppriktiga mot Allah och överensstämma med profetens sunnah.

Allah säger i surat Al Tawbah vers 24; ”Säg: “Om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli osålda och era ombonade hem – [om allt detta] står ert hjärta närmare än Gud och Hans Sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Gud ger Sin vilja till känna; Gud vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad.”

Profetens anhängares kärlek för honom var på en helt annan nivå. Det berättas att Omar Ibn Al Khattab en dag var tillsammans med Profeten (saaws) och sa “Ya Rasolallah! Du är kärare, för mig, än allt förutom mig själv. “Profeten sade, “Nej, vid Allah vars Hand min själ vilar, (du kommer inte att ha fullständig tro) förrän jag är mer älskad av dig än dig själv. “Då svarade Umar till honom, “Och nu, vid Allah, är du kärare för mig än mig själv. “Profeten sa: “Nu O ‘Umar (fullbordas din tro)“.

Hur kan vi då visa vår kärlek för den bästa människan som levt på denna jord?

Jo… Först och främst genom att studera och följa hans sunnah. Profetens sunnah är fylld med exempel som kan hjälpa oss att kunna leva våra liv på bästa sätt, saker som är viktiga för varje en av oss att tillämpa i vår vardag, i våra hem, med våra livspartners, våra barn, på gatan, på vårt jobb, med våra vänner och grannar osv. Genom att följa profetens sunnah kommer lyckan och välbefinnandet.

Allah säger i surat Al Ahzab vers 21 ”I GUDS Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Gud och den Yttersta dagen och som ständigt har Gud för ögonen”

Att följa profetens spår är ett bevis på kärleken för honom och i slutändan ett sätt att vinna Allahs omtycke. Allah säger i surat Al Imran vers 31; ”Säg [Muhammad]: “Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.”

Det andra som man kan göra för att komma närmare vår kära profet är att man ofta säger Allahomma Salli Wassalam ‘Ala Sayyidina Mohammad”… Vilket betyder… Oh Allah sänd frid och välsignelse över Mohammad!

Som Allah nämner i surat Al Ahzab vers 56; ”Gud och Hans änglar välsignar Profeten; be Gud välsigna honom, ni troende, och hälsa honom med en vördnadsfull hälsning! ”

Det har även framkommit i flera hadither om belöningen man får när man ber Allah att välsigna profeten (saaws). Bl a för varje gång man gör det så räknas det som 10 goda gärningar, 10 synder suddas bort och man lyfts upp 10 steg.

Ännu en otroligt viktig sak som vi kan göra är att sträva efter att vara värdiga följare och representanter av profeten Mohammad (saaws), och genom det motarbetas missförstånd per automatik! Särskilt i detta samhälle där folk vet så lite om vår kära profet, är det viktigt att vi muslimer tar ansvar och visar en rättfärdig bild av islam och om profeten!

En annan sak att tänka på som visar vår kärlek för profeten Mohammad (saaws), är att förmedla islams lära på rätt sätt, att vi utnyttjar en del av vår tid till att lära oss om Islam och sedan dela denna lära med andra människor.

Det är viktigt för oss att inse att vi lever i ett samhälle som ser på Islam på fel sätt. En viss del har vi tyvärr oss själva att skylla på, men det råder ingen tvekan om att missförstånd och missuppfattningar är (bland andra) huvudorsakerna till dessa antaganden. Vi alla ska veta och vara säkra på att Islam är fredens, frihetens och trygghetens religion! Och att det är på tiden att vi tar vårt ansvar på allvar och visar detta till omvärlden!

Vi får aldrig glömma att “huvudkällan” där de flesta människorna får höra och “lära” sig om Islam, är antingen genom media, genom mig och dig… eller genom mitt och ditt beteende och agerande! Det är inte många som verkligen tar initiativet och öppnar en bok eller “googlar” om Islam för att försöka förstå den på rätt sätt. Därför måste VI ta vårt ansvar och vara extra noga med våra handlingar, beteenden, ordval och utgå från det koranen och sunnah lär oss.

Under profetens tid fanns det varken internet, tv eller andra former av media och sociala medier. Islam nådde så småningom en stor del av världen och inte minst var det p.g.a profetens och muslimernas goda rykte och goda beteenden!

Det finns många saker som vi kan lära oss av vår ärade profet och hans närmaste! T.ex att vara ordentliga, renliga, vara goda grannar, inte ljuga, vara hjälpsamma, respektera tider, respektera olika åsikter, att vara ödmjuka,  att respektera lagarna i det land som vi bor i, integrera oss och vara en del av samhället, lära oss att leva med andra i harmoni osv. Profeten (saaws) var det perfekta exemplet på allt detta! Den tid och det samhället som han levde i var inte så mycket annorlunda än vår tid! Han levde och träffade och handlande med alla människor även de som inte var muslimer! Han respekterade alla och behandlade alla väl!

Allah säger i surat Al Imran vers 164 ”Gud visade sannerligen de troende [en stor nåd], då Han lät ett sändebud komma till dem, [en man] ur deras egna led, för att framföra Hans budskap till dem och rena dem [från synd] och undervisa dem i Skriften och [profeternas] visdom; innan dess var de helt uppenbart på orätt väg”

Vår profet Mohammad (frid vare över honom) är en välsignelse för oss muslimer samt en välsignelse för hela mänskligheten, som vi bör följa och alltid ha som förebild i våra liv.

Vad är fördelarna med att fira profetens födelsedag, och inte minst i dessa europeiska länder där vi muslimer är en minoritet?

Våra barn är ständigt omringade av olika festligheter såsom lucia, julafton, nyårsfirandet m.m! Därför är det viktigt att även vi tar tillfället i akt under mawlidin-nabawi för att lära dem om vår kära profet och hoppas på att detta kan stärka kärleken för honom i deras hjärtan!

Må Allah acceptera oss och underlätta för oss!

Ameen!

Albymoské – fredagspredikan- 2020/10/23